Doskonały w pielęgnacji Stomii.

Sprzęt stomijny, czyli płytki stomijne, worki stomijne, pierścienie oraz pasty uszczelniające i zestawy do irygacji, refundowany jest w 100% dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Pacjent nie ponosi żadnych kosztów związanych z jego otrzymaniem.

refundacja ok

Refundacja odbywa się na podstawie zlecenia oraz Karty Zaopatrzenia Comiesięcznego wydawanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

KROK 1. Otrzymanie zlecenia na sprzęt stomijny od lekarza

Pierwsze zlecenie na sprzęt stomijny otrzymujesz wychodząc ze szpitala, po zabiegu wyłonienia stomii. Po kolejne możesz udać się do lekarza POZ, felczera, chirurga, onkologa lub urologa. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły, tzn. jeśli zlecenie wystawiono w lipcu na miesiące lipiec – sierpień – wrzesień, zaopatrzenie na 3 miesiące można odebrać do 31 lipca; w sierpniu zostanie wydane zaopatrzenie na 2 miesiące; we wrześniu – na 1 miesiąc. Okres na jaki wystawiono kolejne zlecenie na zaopatrzenie nie może być dłuższy niż termin ważności Karty Zaopatrzenia Comiesięcznego.

Co musi zawierać prawidłowo wystawione zlecenie na sprzęt stomijny? • Pieczęć przychodni i lekarza wystawiającego oraz jego podpis • Dane osobowe z numerem PESEL Pacjenta • Liczbę porządkową wyrobu medycznego – w przypadku stomii jest to P/099 • W polu liczba sztuk – według limitu • W polu „Określenie wyrobu medycznego wraz z pisemnym uzasadnieniem” – numer schorzenia wg klasyfikacji ICD 10 oraz jednoznacznie opisany rodzaj stomii • W polu „Miesiąc, którego dotyczy zaopatrzenie comiesięczne” – należy wpisać maksymalnie trzy miesiące kalendarzowe, na które zostanie wydany sprzęt

Uwaga! Każda poprawka naniesiona w części, którą wypełnia osoba uprawniona do wystawienia zlecenia musi być potwierdzona pieczęcią i parafką lekarza wystawiającego. Uchybienia formalne mogą być przyczyną odmowy potwierdzenia pierwszego zlecenia w NFZ lub odmowy realizacji w sklepie medycznym. Potwierdź i zrealizuj zlecenie jak najszybciej, aby odebrać pełen limit!

Jak prawidłowo wypełnić zlecenie na sprzęt stomijny – wzór

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne – pobierz

KROK 2. Potwierdzenie pierwszego zlecenia w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)

Po otrzymaniu pierwszego zlecenia na sprzęt stomijny należy udać się do oddziału wojewódzkiego NFZ aby je potwierdzić oraz otrzymać Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego. Na niej lekarz wystawiający zlecenia oraz sklep medyczny, odnotowują odbiory sprzętu stomijnego na kolejne miesiące.

Możesz zrobić to osobiście w punkcie potwierdzania zleceń (punkcie ewidencyjnym), który znajduje się w oddziale wojewódzkim NFZ, jego delegaturze lub w innym wytypowanym przez oddział miejscu, lub upoważniając pisemnie wybraną przez siebie osobę (członka rodziny, pełnomocnika, opiekuna, kuratora).

Należy pamiętać o posiadaniu przy sobie dokumentu potwierdzającego ważne ubezpieczenie zdrowotne oraz kopię wypisu ze szpitala. Przy potwierdzaniu pierwszego zlecenia należy posiadać ze sobą dokumenty, które umożliwią ewentualną weryfikację danych zawartych w zleceniu (dokument tożsamości, dokument potwierdzający ubezpieczenie – w przypadku emerytów i rencistów: aktualny odcinek emerytury lub renty) oraz kopię wypisu ze szpitala.

Jeżeli dokonują Państwo potwierdzenia drogą pocztową, radzimy dołączyć kopie powyższych dokumentów.

KROK 3. Odbiór sprzętu stomijnego

Po uzyskaniu i zarejestrowaniu zlecenia na sprzęt stomijny oraz otrzymaniu Karty Zaopatrzenia Comiesięcznego, zgłoś się po odbiór sprzętu stomijnego do sklepu medycznego (punktu dystrybucyjnego), który ma podpisaną umowę refundacyjną z NFZ.

Aktualną listę sklepów medycznych można sprawdzić na stronach internetowych NFZ oraz w zakładce Punkty sprzedaży lub pod bezpłatnym numerem infolinii 800 633 463

Sprzęt możesz odebrać w sklepie osobiście lub poprzez wybraną przez siebie osobę. Możesz także skorzystać z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową. W tym przypadku zlecenie i Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego wraz z podpisanym upoważnieniem należy wysłać listem poleconym na adres:

SALTS POLSKA Sp. z o. o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa

Sprzęt stomijny dostarczymy Ci bezpłatnie pocztą kurierską. W dyskretnej paczce ze sprzętem, odeślemy Ci także Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego z adnotacją o wydanym asortymencie