Doskonały w pielęgnacji Stomii.

Sprzęt stomijny (płytki stomijne, worki stomijne, pierścienie oraz pasty uszczelniające i zestawy do irygacji)  dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia  jest refundowany w 100% w ramach określonych limitów kwotowych.  Oznacza to, że pacjent nie ponosi żadnych kosztów związanych z jego otrzymaniem. Refundacja odbywa się na podstawie ważnego zlecenia  (wystawiane przez lekarza rodzinnego, chirurga lub pielęgniarkę stomijną) oraz ważnej Karty Zaopatrzenia Comiesięcznego wydawanej przez oddział Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiedni dla miejsca zameldowania pacjenta.

Karta Zaopatrzenia co miesięcznego wydawana jest raz na 12 miesięcy na podstawie pierwszego zlecenia wystawionego przez uprawnionego lekarza. Ma formę jednej kartki formatu A4 i wydawana jest wyłącznie na dany środek pomocniczy – sprzęt stomijny. Karta zawiera informacje o pacjencie oraz na jaki okres zostało przyznane zaopatrzenie – czyli określony jest termin ważności dla 12 zaopatrzeń. Na stronie 2 znajduje się tabelka, w której odpowiednio lekarz potwierdza wydanie zlecenia w części A oraz punkt zaopatrzenia potwierdza wydanie na to zlecenie towaru.

Wysokość refundacji zależy od rodzaju stomii i tak kwoty refundacji w roku 2013 wynoszą odpowiednio:

  • kolostomia 300 zł /miesiąc;
  • ileostomia 400 zł/miesiąc;
  • urostomia 480 zł/miesiąc.

 

Uwagi:

  1. Zlecenie ważne jest 30 dni od daty wystawienia, ale realizacja zaopatrzenia  za dany miesiąc może odbyć się tylko do końca danego miesiąca. Na przykład jeśli zlecenie wystawiono 24 stycznia na miesiące styczeń-luty –marzec zaopatrzenie na 3 miesiące zostanie zrealizowane do 31 stycznia. Po tym czasie jednak nie później niż do dnia 22 lutego (ważność zlecenia 30 dni) można zlecenie zrealizować tylko na miesiące luty i marzec.
  2. Na zleceniu powinna znajdować się czytelna pieczątka nagłówkowa ośrodka zdrowia wystawiającego zlecenie oraz czytelne data wystawienia, pieczątka i podpis lekarza wystawiającego zlecenie.
  3. Na zleceniu należy wyraźnie zaznaczyć jakich miesięcy dotyczy zaopatrzenie na sprzęt stomijny i upewnić się że zaznaczone miesiące nie przekraczają terminu ważności Karty Zaopatrzenia Comiesięcznego. Na przykład jeśli KZC została wystawiona w lutym 2012 roku to ostatnim miesiącem na który przysługuje refundacja będzie styczeń 2013 roku (nawet jeśli zlecenie zostanie wystawione na 3 miesiące styczeń – luty- marzec 2013 r zostanie zrealizowane zaopatrzenie tylko na miesiąc styczeń).